جلسه پنجم – کپسوله‌سازی

کپسوله سازی

در این جلسه با مفهوم کپسوله‌سازی در شیءگرایی آشنا خواهید شد. نام دیگر کپسوله‌سازی Data Hiding یا Information Hiding هستش که در ویدیوی این جلسه دلیل استفاده از این نام‌ها را خواهید دید. کپسوله‌سازی در واقع یک نوع مکانیزم برای پنهان کردن attribute ها و method های یک کلاس با یکدیگر هستند که به صورت واحد در کنار هم قرار گرفتند.

در عمل کپسوله‌سازی attribute های کلاس از کلاس‌های دیگر پنهان هستند در نتیجه فقط برای method های کلاس خود قابل دسترسی هستند, به این دلیل که attribute را به صورت private تعریف می‌کنیم.

برای کپسوله کردن در شیءگرایی ما از access modifier ها استفاده می‌کنیم که سه کلمه کلیدی public, private و protected هستند. از این 3 کلمه کلیدی برای تعیین سطح دسترسی به attribute ها و method های هر کلاس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف اصلی کپسوله‌سازی امن نگه داشتن و ایزوله کردن attribute های یک کلاس هستش. یعنی به حداقل رساندن وابستگی میان بخش‌های مختلف برنامه

برای آشنایی بیشتر مفهوم کپسوله‌سازی ویدیو این جلسه را تماشا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.